De 10 gouden regels PDF Afdrukken E-mailadres

De 10 gouden regels voor de stichting

1. Wij geloven dat Gods woord geheel exact opgeschreven is zoals de Heer dit bedoeld en gezegd heeft. De profetieën hebben voor een groot deel hun vervulling gehad en zullen nog verder vervuld worden in de toekomst.

2. Wij geloven dat Jezus Christus de enige weg tot behoudenis is. Indien iemand niet in Hem gelooft en zich bekeerd zal hij of zij voor eeuwig strafwaardig zijn. Indien iemand in Hem gelooft dan is er eeuwig leven in Christus in de hemel. Met andere woorden wij geloven in hemel en hel als realiteit.

3. Wij geloven dat ieder kind van God de Heilige Geest ontvangt bij zijn bekering. Géén 2nd blessing, geen noodzaak van tongentaal of profetie.

4. Wij geloven dat er een scheppingsorde is. God – man – vrouw – kind. Leiding in een christelijke groep word gedaan door mannen. Vrouwen kunnen wel een gedelegeerde, beschermde en betrokken leidende positie hebben. In Gods gemeente zijn er alleen mannelijke oudsten en diakenen. De man is niet hoger dan de vrouw maar zal dienend leiding geven aan de vrouw, in liefde en toewijding.

5. Wij hebben gezien dat liederen in de gemeente Gods nog al eens ontsporen. De mens centraal, verkeerde interpretatie van de Heilige Geest, Israél en andere zaken. Liederen moeten derhalve met zorg gekozen worden getoetst aan de bijbel door de leiding.

6. De stichting is opgericht voor de bekostiging van de Bijbelstudies en alle overige kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Ook kan de stichting mensen diaconaal ondersteunen. Verder is het mogelijk dat de stichting ondersteunend optreed ten behoeven van christen werkers (zending, evangelisatie, christelijke onderwijzing e.d.). De stichting treedt dan op als “doorgeefluik”van de giften gevers er zal niets van de geschonken bedragen worden gebruikt ter dekking van kosten of anderszins. Mochten er in de toekomst christenwerkers zijn die uitgezonden dan wel ondersteund worden vanuit de stichting dan zal de stichting nimmer een versleuteling van giften kunnen toepassen. (doorgeefluik principe)

7. Indien van punt 6 op enige wijze wordt afgeweken dan zal de stichting direct opgeheven worden. Bankrekeningen worden opgeheven en overige zaken zullen dan ten gelde worden gemaakt en overgeboekt aan de bij de stichting bekende christen werkers.

8. Indien er ooit een christenwerker in deeltijd voor de stichting of een van haar doelen zal gaan werken dan kan deze maximaal voor 2 dagen per week ondersteund worden. Voor het overige zal de werker zijn inkomen moeten genereren uit ‘normale’ arbeid in de maatschappij.

9. Beslissingen zullen altijd unaniem moeten worden gemaakt door het voltallige bestuur in unanimiteit. Dit kan in de praktijk betekenen dat er vele maanden of jaren gewacht moet worden op een beslissing. De gedachte hierachter is dat God absolute eenheid heeft gegeven in het voortraject van deze stichting en in het pre-functioneren van de stichting.

10. Er kan nimmer een huishoudelijk reglement worden gemaakt dat in strijd is met bovenstaande principes.

Van deze gouden regels kan niet afgeweken worden in de nabije en verre toekomst. Dit op straffe van opheffing van de stichting zoals omschreven in punt 7

Stichting De Bovenzaal

 

Telegram kanaal Bovenzaal

Abonneer u op het Telegram-kanaal voor het laatste nieuws! Klik hier!.